Privacy verklaring

Sencoaching, gevestigd aan Sint Bonifaciusstraat Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sencoaching.nl
Sint Bonifaciusstraat 52
Amersfoort
+31614225545

Eigenaren zijn Fabian Arlar en Johan Hagen van Sencoaching. Zij zijn te bereiken via info@sencoaching.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sencoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–         Voor- en achternaam
–         Geslacht
–         Geboortedatum
–         Geboorteplaats
–         Adresgegevens
–         Telefoonnummer
–         E-mailadres
–         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
–         Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sencoaching verwerkt bijzondere gegevens m.b.t. uw gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sencoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–         Het afhandelen van uw betaling
–         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
–         Om goederen en diensten bij u af te leveren
–         Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
–         Het bijhouden en analyseren van de voortgang van een coachingstraject met het doel om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden
–         Binnen Sencoaching reflecteren en overleggen over het coachingstraject met het oog op kwaliteit

Geautomatiseerde besluitvorming

Sencoaching neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sencoaching) tussen zit.

Sencoaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office en Windows mail voor het verwerken van tekst en communicatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sencoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 12 maanden na de laatste training zodat informatie gebruikt kan worden voor eventuele vervolgtrajecten.

Personalia > 12 maanden na de laatste training zodat informatie gebruikt kan worden voor eventuele vervolgtrajecten.

Adres > 12 maanden na de laatste training zodat informatie gebruikt kan worden voor eventuele vervolgtrajecten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sencoaching verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt altijd in expliciete overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sencoaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sencoaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sencoaching en heeft u het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,

door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sencoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sencoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sencoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sencoaching.nl.